Štúdium MBA

MBA (Master of Business Administration) predstavuje moderný koncept štúdia, ktorý je orientovaný na prax. Štúdium je určené pre manažérov, podnikateľov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje profesijné skúsenosti a získať nové podnety pre riadenie firmy aj svoj osobný rozvoj. Poznatky študentom predávajú odborníci s bohatými skúsenosťami z vrcholového managementu a špičkovým prehľadom o danom odbore. Výučba prebieha online v kombinácii s interaktívnymi workshopmi zameranými na konkrétne situácie a prípadové štúdie tak, aby študenti mohli nadobudnuté informácie aplikovať do praxe.

Študujte s tými najlepšími!

European School of Business & Management (ESBM) je škola medzinárodného pôsobenia a vychádza z mnohoročných skúseností prestížnych zahraničných univerzít a oxfordského systému výučby. Tento vzdelávací model je zameraný prevažne na rozvoj logických schopností a zručností a ich demonštráciou v reálnom živote či praxi. Študenti si tak viac osvoja rôzne študijné, komunikačné a praktické zručnosti, ktoré môžu využiť pri budovaní osobnej i profesionálnej dráhy. Cieľom ESBM je nielen poskytovať kvalitné štúdium, ale tiež pridanú hodnotu v podobe vzdelávacích i spoločenských aktivít nad rámec štúdia a mnoho ďalších výhod.

Titul MBA

Titul MBA má svoj pôvod vo vzdelávacom systéme angloamerických krajín a dnes už predstavuje štandard pre všetkých riadiacich pracovníkov, ktorí chcú udržať krok s novodobými trendmi a ďalej sa rozvíjať vo svojom odbore i mäkkých zručnostiach. Titul MBA sa dá používať v bežnom obchodnom styku a uvádza sa za menom.

Forma a priebeh štúdia

Štúdium MBA v ESBM trvá 1 rok a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, prispôsobené a vhodné pre slovenských a českých študentov. Prezenčná časť štúdia MBA prebieha vždy počas víkendu a tvoria ju dokopy za celé štúdium 4 celodenné workshopy. Výučba prebieha v skupine v moderných priestoroch v centre Prahy. Štúdium je rozdelené do 3 blokov a každý z týchto blokov je rozdelený na jednotlivé moduly. 1. blok – základný – je rovnaký pre všetkých študentov a obsahuje 5 modulov. V druhom bloku si každý študent môže zvoliť špecializáciu programu, ktorá ho zaujíma, a ktorá je ďalej rozdelená do 3 modulov. V poslednom treťom bloku si študent vyberá voliteľné moduly zo širokej škály ponuky. Každý blok je ukončený napísaním seminárnej práce alebo prípadovej štúdie. V prvom bloku študent vypracuje 3 práce, za druhý blok 2 práce a za tretí blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

Okrem toho, študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať prostredníctvom e-mailov, virtuálnej miestnosti, osobne alebo telefonicky. Študenti majú tiež k dispozícii doplnkové materiály, ktoré sú uverejňované v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov počas celej doby ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie, ale aj dostupnosť informácií.

Výhodou štúdia v ESBM je možnosť začať štúdium okamžite a prisposobiť si štúdium vlastným časovým možnostiam.

Študijné programy

European School of Business & Management ponúka v Slovenskej a Českej republike pestrú ponuku študijných odborov v programe MBA. Uchádzač si môže vybrať z celkom 10 MBA špecializácií::

Prijatie na štúdium

Pre prijatie na štúdium MBA je potreba vyplniť online prihlášku a zároveň mať ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň bakalárskeho stupňa, poprípade profesijné vzdelanie programu BBA. Ak však uchádzač nemá ukončené vzdelanie, je možné požiadať o výnimku na základe preukázateľne doloženej praxe v riadiacej či manažérskej pozícii.


online prihláška

Cena štúdia

Štúdium MBA na ESBM môžete absolvovať za štandardnú cenu 4.146 € bez DPH. V súčasnej dobe sme si však pre našich študentov pripravili zľavovú ponuku. K záväzne podanej prihláške teraz získate mimoriadnu zľavu.

Viac informácií o aktuálnych akciách a bonusoch získate tu

Poplatok za štúdium zahrňuje nad rámec študijného programu:

 • spracovanie záväznej prihlášky,
 • prístup do študentskej sekcie so študijnými materiálmi a platformou pre komunikáciu s lektormi,
 • účasť na prezenčných aj online seminároch,
 • individuálne stretnutia a konzultácie s lektormi,
 • konzultácie záverečnej práce,
 • účasť na nadštandardných prednáškach, seminároch, workshopoch,
 • možnosť navštevovať semináre z iných špecializácií MBA (spolu s poskytnutím študijných materiálov),
 • vyhotovenie diplomu v slovenskom a anglickom jazyku,
 • slávnostné promócie pre úspešných absolventov a ich rodinných príslušníkov,
 • členstvo v absolventskom klube,
 • zľava na nákup doplnkovej literatúry.

Platbu za štúdium je možné uhradiť až v 10 splátkach bez navýšenia ceny štúdia. Radi vám pripravíme splátkový kalendár podľa vašich požiadaviek.


online prihláška

Kontaktujte nás